Please enable javascript to use this site.
Haciendo una donación contribuyes a mantener este servicio
· OpenID

  1. somenergia (somenergia@gnusocial.net)'s status on Wednesday, 07-Nov-2018 14:02:49 UTC somenergia somenergia